Missie & Visie

Missie

Het is natuurlijk de ideale situatie wanneer een kind bij zijn of haar eigen ouders op kan groeien, in een veilig en stabiel leefklimaat, waardoor het kan ontwikkelen tot een mentaal gezond en zelfredzaam individu.

Helaas is deze situatie voor sommige kinderen verre van ideaal, waardoor zij niet langer bij hun eigen ouders kunnen blijven wonen.

Onze missie is om deze kinderen een kans te bieden om de kracht van het ‘gewone’ gezinsleven alsnog te kunnen ervaren en er verder in op te kunnen groeien, waarbij er rekening wordt gehouden en wordt geanticipeerd op de (on)vermogens van het kind en waarbij het gezin van herkomst wordt gerespecteerd.

Onderstaande uitspraak van Moeder Teresa is de basishouding waarmee wij de kinderen tegemoet willen treden:
‘Speak tenderly; let there be kindness in your face, in your eyes, in your smile, in the warmth of your greeting. Always have a cheerful smile. Don’t only give your care, but give your heart as well.’

Visie

Ons gezinshuis dient veilig, stabiel en prettig aan te voelen voor iedereen die er woont.
Wij zullen ons dan ook inspannen om dit te creëren, waarbij wij zoveel mogelijk aan proberen te sluiten op de behoeftes van ieder kind afzonderlijk.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten.

RESPECT VOOR HET GEZIN VAN HERKOMST
Wij respecteren de ouders en oordelen niet. Wij begrijpen dat deze situatie ook voor hun heel moeilijk is. Wij willen graag met ze samenwerken, ze betrekken en ze informeren.
Ook richting het kind zullen wij respect tonen.

OOG VOOR HET KIND
Wij zullen het kind goed bestuderen en analyseren en eventueel samen met een gedragswetenschapper de (on)vermogens van het kind in kaart proberen te brengen.
Wij trachten zo goed mogelijk op het kind aan te sluiten en zullen het kind, voor zover mogelijk, op een voor hem of haar zo prettig mogelijke manier begeleiden richting herstel en verdere ontwikkeling tot een mentaal gezond en zelfredzaam individu.

VEILIGHEID
Naast de praktische veiligheid (denk aan rookmelders, brandblussers, medicijnen achter slot en grendel etc.), creëren wij een innerlijk gevoel van veiligheid door de drie R’s te hanteren: Rust, Reinheid en Regelmaat.

REGELS
Regels brengen duidelijke kaders aan, wat op zijn beurt ook weer veiligheid biedt.
Zodra een kind hier komt wonen nemen wij de regels samen door.
Wij hanteren regels, gebaseerd op veiligheid en wederzijds respect.
Wij straffen zo weinig mogelijk, want wij passen liever het oorzaak-gevolg principe toe, waardoor afwijken van de regels ‘leermomenten’ kunnen worden in plaats van vervelende ervaringen en waardoor de eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
Voorbeeld: Omdat jij heel lang hebt getreuzeld, is er nu geen tijd meer voor een filmpje.

NORMEN EN WAARDEN
Wij hebben de christelijke levensovertuiging, maar dringen ons geloof zeker niet op.
Wel zullen wij de kinderen bekendmaken met de Bijbelse normen en waarden.
Zelf zullen wij vanuit deze normen en waarden handelen richting het kind en alle mensen die betrokken zijn bij dit kind.

SAMENWERKEN
Ten bate van de kwaliteit van onze zorg werken wij graag en nauw samen met de voogd, gezinshuisbegeleider, gedragswetenschapper etc.
Wij staan open voor tips en feedback.

ZELFZORG
Wij realiseren ons dat het zorgen voor en begeleiden van kinderen met (gedrags-/hechtings)problematiek soms veel van ons kan vragen.
Om optimale, liefdevolle zorg te kunnen blijven bieden, zullen wij zo nu en dan ook even goed voor onszelf moeten zorgen.
Wij hebben dit als volgt geregeld.
Een van ons tweeën neemt de zorg een paar uur, of een dag volledig op zich, zodat de ander op kan laden.
Wanneer we beiden even rust nodig hebben staan onze ouders, broers en schoonzussen klaar om de kinderen op te vangen, maar dit zal slechts sporadisch het geval zijn.
Dit vangnet volstaat. Aan meer verschillende gezichten zullen wij de kinderen niet blootstellen.
Eventueel zouden wij iemand in dienst kunnen nemen, die het huishouden, of andere praktische taken van ons overneemt.